ARTIKEL 1 BEGRIPPEN
De organisatie: Holi Women
Adres: Einsteinstraat 9 B Alkmaar
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Holi Women waarin de klant na inschrijving een schriftelijke overeenkomst aangaat voor zowel de fysieke als de mentale trainingen, voedingscoaching en massages bij de eigenaresse Annabelle de Wit of werknemer Clémance Legay.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Holi Women voor het deelnemen aan de personal training, duo training, smallgroup trainingen, mentale trainingen, voedingscoaching en massages. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Holi Women geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan bewust te zijn of haar gebruik of deelname medisch verantwoord is.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, voordat zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Holi Women te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Holi Women door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS
Bij bevestiging van inschrijving zal Holi Women meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Holi Women bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient minimaal 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Een trainingssessie vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, behoudt de klant de credit maar dient de klant deze dezelfde maand nog uit te geven anders verloopt de credit alsnog. De klant krijgt aan de hand van het gekozen abonnement een x aantal credits iedere vier weken, de klant dient zich hiermee zelf aan te melden voor de lessen. Indien de klant dit niet doet komen de credits te vervallen.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Holi Women heeft de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, de klant zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de activiteit. De inhoud hiervan wordt bepaald door Annabelle de Wit en Clémance Legay. Holi Women voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Holi Women niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
Holi Women kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Holi Holi Women is niet aansprakelijk wanneer op locatie Holi Women Alkmaar, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Holi Women is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Holi Women wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Holi Women aanbiedt. De klant dient Holi Women te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. Als de klant schade maakt aan apparaten of materialen van Holi Women dient de klant dit zelf te vergoeden.

ARTIKEL 7 ONTBINDING
Holi women is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging of het op pauze zetten van de overeenkomst door de klant is uitsluitend mogelijk in overleg met Holi Women.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN
Bij de overeenkomst tussen Holi Women en de klant zal er worden besproken wanneer en hoe het bedrag van het gekozen abonnement voldaan dient te worden. Ieder abonnement heeft een minimale looptijd van 12 weken, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar of mag de klant het abonnement wisselen. De klant dient het eerste betalingstermijn direct te betalen via iDeal, de opvolgende termijnen gaan middels een automatische incasso waarmee de klant akkoord is gegaan tijdens de inschrijving. Op de diensten van Holi Women is het BTW-tarief van 9% van toepassing, alleen de massages die zijn 21% belast. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING
Alle gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. De credits worden dan dus alsnog afgeschreven; óók als de klant ziek is of om wat voor reden dan ook verhinderd.

ARTIKEL 10 ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN
Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten bij Holi Women niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden in overleg met de klant.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Holi Women aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Holi Women.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID
Holi Women is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden voor Holi Women gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Algemene voorwaarden